I slutet av åttiotalet började jag leda utvecklings- och projektarbeten för förskole- och skolpersonal i deras strävan att skapa goda utvecklingsmöjligheter för barn med olika språklig, social och kulturell bakgrund.
Dessa utvecklingsarbeten kom att sätta frågor som lek, språk och empati – eller vad vi idag lite slarvigt sammanfattar som “social kompetens” – i fokus, och därmed rikta sökljuset mot det förhållningssätt och samspel som vi vuxna erbjuder barnen.

Projektarbetena utmynnade i rapporterna:
Från aggressivt utagerande till konstruktiv lek Botkyrka Kommun 1989
Leklustan Botkyrka Kommun 1991
ELSA – Empati genom Lek och Språk vid förskolan Anemonen Botkyrka Kommun 1995
Inte bara ord Botkyrka Kommun 1997

1994 kartlade jag för Socialstyrelsens räkning hur nedskärningar inom barnomsorgen drabbar barn i behov av särskilt stöd. Resultatet presenterades i Barns villkor i förändringstider.

1996-1999 var jag sakkunnig vid Socialstyrelsen och senare Skolverket och ledde projektet ”Jämställdhet i förskolan”. Detta resulterade dels i framtagandet av en videofilm* och en antologi* och ett bred implementeringsarbete genom konferensverksamhet under 2000. Jag har också senare anlitats av Skolverket för kortare uppdrag om jämställdhetsfrågor i förskolan och skolan.

1998- 1999 deltog jag i Rädda Barnens projekt för arbete med icke-diskriminering och social kompetensutveckling i förskola och skola utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.

2002-2004 arbetade jag med två stora fortbildningsinsatser och forskning i två kommundelar i Stockholm respektive Norrköping där fokus riktades mot en ökad förståelse för och förmåga att omsätta värdegrundens värden i praktiken.

2008-2010 har jag handlett en rad förskolor i olika kommuner runt om i landet kring reflekterande samtal och värdegrundsarbete.