Källan erbjuder psykologisk-pedagogisk konsultation till arbetslag inom förskolan-skolan, handledning och olika slag av fortbildningsinsatser.

All verksamhet grundar sig på en relationspsykologisk grund, där mötet mellan människor står i centrum. De ämnesområden jag har mest kompetens inom är läroplanens värdegrund, att möta föräldrar, barns kommunikation, lekutveckling, barn i behov av särskilt stöd, empati och social kompetens.

Källan fungerar gärna som samtalspartner om Du vill diskutera andra upplägg och ger rekommendationer på andra kompetenta fortbildare.

Du är välkommen att ta kontakt för att beställa färdiga föreläsningar eller få hjälp att diskutera och formulera förslag till fortbildningsinsatser skräddarsydda efter din egen förskolas/skolas behov.

Konsultation:
I psykologisk konsultation möts två professioner; pedagoger och psykolog, för att tillsammans utveckla ny förståelse för svårigheter i arbetet. Arbetslaget får möjlighet att i en serie (3-5) reflekterande samtal uttrycka och bearbeta en problematisk yrkesrelation, vare sig det gäller svårigheter kring samspelet med ett enskilt barn, en grupp barn eller samarbetssvårigheter. Samtalen är helt konfidentiella och syftar till at utveckla pedagogernas yrkeskompetens. Margareta är legitimerad psykolog med lång och vid erfarenhet av konsultativa samtal från förskola och skola.

Handledning:
Också i handledning möts flera professioner för att tillsammans utveckla ny förståelse och yrkespersonlig kunskap. Handledning ges kontinuerligt över en längre tidsperiod, som en termin eller ett läsår. Här kan temat inte bara vara ett aktuellt problem, utan de reflekterande samtalen kan också kretsa kring ett mer allmänt tema som t ex vuxnas förhållningssätt till barns lek, empatistärkande arbetssätt, värdegrunden i vardagen. Margareta har handlett förskolechefer, projektledare inom förskolan, personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd, förskolor som driver lek- och empatiprojekt, samt under de senare åren förskolor som arbetar för att implementera läroplanens värdegrund i sitt vardagsarbete. Också inom skola och socialtjänst är Margareta en uppskattad handledare.

Fortbildning:
De fortbildningsinsatser Margareta kan erbjuda i Källan är allt ifrån
- enstaka föreläsningar, som kick-off inför ett längre projekt, som en vitamininjektion i vardagen för föräldrar och personal.
- studiedagar och seminarierserier som betar av flera relevanta och närliggande ämnesområden under en längre tid, som Inte bara Ord.
- fleråriga skräddarsydda samarbetsprojekt med en kombination av föreläsningar, seminarier och handledning, se projekt.
- kurs i reflekterande samtal och kollegahandledning.
- eller kombinationer av dessa.