Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan

Posted in Böcker

Liber 2009

Barn är oavbrutet involverade i relationsarbete där de både hissar och dissar varandra, det vill säga uppmuntrar och bekräftar varandra likaväl som de kränker, sänker och avvisar varandra. Att kunna se och reagera på kränkningar mellan barn är angeläget för alla pedagoger. Men kränkningar och uteslutningar kan vara svåra att se eftersom barns värderingar ofta ligger subtilt inbäddade i deras förhandlingar om vem som kan och får vara med i lek och samspel, och vem som har rätt at bestämma.
Hissad och dissad är tänkt som ett stöd för pedagoger i arbetet med att upprätthålla ett positivt och utvecklande klimat som främjar likabehandling och allas lika värde, och där kränkningar och uteslutningar inte tillåts bilda negativa samspelsmönster i barngruppen. I boken beskrivs vad kränkningar och uteslutningar är, och olika exempel visar på var gränslinjen går mellan vad som kan accepteras som barns sätt att värna en redan etablerad gemenskap och vad som är tecken på att ett negativt mönster håller på att utvecklas. Författaren visar också hur pedagoger kan arbeta för att återetablera positiva relationer i förskolegruppen. Ämnen som är viktiga att reflektera över i arbetet med kränkningar tas upp: som människosyn, känslor, kommunikation, etik, vänskap, pedagogens ledarskap och lek.