Det viktigaste är att få leka

Posted in Böcker

Denna bok handlar om den viktiga leken och presenterar många olika perspektiv på vad lek egentligen är och vad den betyder för barn i olika åldrar.

Med många levande exempel beskriver författaren Margareta Öhman vad som händer med barnen i leken, hur de samspelar med varandra och vuxna och hur de i leken kommunicerar med omgivningen på ett sätt som man som vuxen kanske inte ser vid en första anblick.

Leken är viktigt för att barnen ska få en god självkänsla och en känsla av kompetens. Därför är det av avgörande betydelse att barn får tid och utrymme att leka. Författaren beskriver hur förskollärare och lärare omkring barnen kan forma en stimulerande lekmiljö och ta ansvar för att ett positivt lekklimat bildas. Hon lyfter även fram lekar som oroar hur man som lärare kan förhålla sig till dem.

I boken beskrivs olika teorier om lek, från de klassiska till de postmoderna. Här finns också beskrivningar av lekens olika funktioner exempelvis förvandling, förhandling, narrativ och improvisation, och av lekens betydelse för empati, självförståelse och lärande.

Boken vänder sig till blivande förskollärare, lärare i förskoleklass, fritidspedagoger och till dem som deltar i förskole- och lärarlyftet. Den vänder sig även till yrkesverksamma pedagoger.

Margareta Öhman är legitimerad psykolog, barnkulturvetare och familjeterapeut. Hon är också en uppskattad och efterfrågad föreläsare och har tidigare skrivit fl era böcker inom området förskola och skola.

Leave a Reply