Artiklar

Posted in Artiklar

Från 1997 har jag frilansat som barnkulturskribent, både i Sverige och Norge. Några av det hundratal artiklar jag skrivit nämns nedan. En del kan du läsa utdrag ur.

1997

Leken – kungsvägen till språket
Barn har många olika ingångar till språket. Lek drama och berättande är viktiga dörrar som öppnar vägen till språket.
Empati
Förmågan till medkänsla är en förmåga som finns som en möjlighet hos alla barn. Men det är vi vuxna som avgör hur den utvecklas.
Ett reflekterande förhållningssätt
Genom att fundera och reflektera över hur vi själva gör och vad som händer i mötet mellan oss och barnen, kan vi utveckla ett medvetet förhållningssätt

1998

Filosofiskt magtänk
Filosoferande kan vara en väg till att tänka djupare kring existentiella frågor, en hjälp att binda samman känsla och intellekt. Eller att ”tänka med magen” som ett barn uttryckte det.
Barns inflytande – en fråga om delaktighet, medbestämmande och ansvar
Att ha inflytande handlar om att få uttrycka sin åsikt, att få känna at man ingår som en del i ett sammanhang och att få ta ansvar och vara med och bestämma.

1999

Livsmod och framtidstro
Hur ger vi barnen mod, hopp och framtidstro?
Myten om den goda barndomen
En god barndom för dagens och framtidens barn ser inte nödvändigtvis ut som den barndom som var god för oss som nu är vuxna.

2000

Portfolio – berättelsen om mig!
Portfolio kan synliggöra barnets lärande och utvecklingsprocesser, både för barnet, pedagogen och föräldrarna.
Den obrutna tidens kammare
sagan om tant Karin som hade TID…
Den goda tiden
en betraktelse över barndomens odelade tid, de vuxnas knappa minuter och den svårfångade nu-tiden.
En stimulerande språkmiljö
Frågor att reflektera kring när man vill systematisera den språkstimulans varje barn behöver för att utveckla sitt språk.
Ett genusperspektiv på förskoleåren
Vi eftersträvar jämställdhet i samhället. Också för de små barnen finns mål uppställda för detta. Vad är det som avgör hur vi uppfattar flickors och pojkars beteende och samspel under förskoleåren?

2001

Imitation – identifikation – integration
– att finna sitt själv i förskolan
Samspel och lärande i familjedaghemmet
bokreferat
De som klättrar på väggarna
Det finns barn som bara måste röra sig, helst hela tiden. Det gäller att ta tillvara deras kraft – istället för att knäcka dem.
I ständig rörelse
När vi rör på kroppen sätts också tankarna i rörelse.
Se barnet – ur barnets synvinkel
Först när vi försöker gå utanför oss själva och prövar att tänka och förstå det som den andre förstår kan vi tala om ett nytt perspektiv – ett barnperspektiv.
Matbordsutvärdering
I de dagliga samtalen vid matbordet hjälps barn och vuxna åt att berätta om bra saker de varit med om eller sett under förmiddagen. De pratar om kamratskap och knaprar på morötter. Här utvärderar och utvecklar barn och vuxna viktiga värden.
I betraktarens öga – att utvärdera värden
Att utvärdera förknippas med att kontrollera eller stämma av om man uppnått uppsatta mål. Men det säger inget om vad som sker här och nu i vardagen, om de värden som styr vårt handlande i praktiken.
Mötas på lekens arena
( med W. Aspeli) Leken erbjuder en mental mötesplats, en arena där vi både som barn och vuxna kan möta varandras historier och utveckla våra erfarenheter.
Bland skogsarbetare och filmstjärnor
I leken erbjuds trygghet och möjlighet att pröva det man inte törs i verkligheten
Att bruka utan att förbruka
Hur kan vi stimulera barns lärande via leken – utan att samtidigt störa och förstöra?
När flickor får ta plats
Vad händer om vi ger flickorna större utrymme och uppmuntrar dem att leka vilda rörelselekar?

2002

Empati i teori och praktik
Vad är empati egentligen? Det handlar, alla teoretiska förklaringar, handböcker och program till trots, alltid om det personliga mötet mellan människor, om trovärdighet och autenticitet hos oss vuxna.
Vikten av nära relationer Läs ett utdrag här.
De nära relationerna i familjedaghemmet kan ge grunden för social kompetens.
Synen på omsorg säger något om vår tid ref från konferens
Att hantera det svåra
Hur hjälper vi barn att hantera det svåra? Hitta balansen mellan att bekräfta känslan, ta emot den, öppna för att lyssna inåt och klä tankar och känslor i ord, för att sedan rikta uppmärksamheten mot vad man kan göra för att bli glad igen.
Livets berättelser Läs ett utdrag här.
Berättelserna bor överallt, de finns där hela tiden – om du ser riktigt noga efter.
Humor, fantasi och dramatik
Tidigt i barns liv finns en önskan att berätta. Och de gör det med en stor portion humor och ett starkt sinne för dramatik
Experimentlusta och lekfullhet
Möt Martin som just nu är i ”en rund period” och Hanna som undrar varför det inte går att blåsa en fotboll med ett sugrör.
Mångfaldens pedagogiska möjligheter
Varje barns erfarenheter och sätt att tänka kan tas tillvara och bilda en rik källa till reflektion och lärande visar Pramling och Doverborgs bok.
Toleransens olika ansikten
Tolerans innebär att ha överseende med och visa förståelse, att vara fördomsfri och mänsklig. Men toleransen kan ändå vara av helt olika karaktär.
Möten i och mellan kulturer
Man behöver inte flytta mellan kontinenter för att uppleva kulturskillnader och kulturmöten.
Det är du!
(tillsammans med Widar Aspeli)
Om den svåra dokumentationen

2003

Relationskompetens
En betraktelse över Jesper Juuls nya bok.
Vänner
Det är skillnad på vänskap och kamratskap. Liksom vuxna måste barnen ha möjlighet att välja och värna om sina vänner.
Med smak på livet
Vår personliga smak är en del av vår självbild och identitet. Redan som mycket små uttrycker barn sina preferenser och visar vad de tycker om – och vad de inte tycker om.
Goda möten
Ett gott bemötande, där vi ser och bekräftar den andre, öppnar för möjligheter att mötas på djupet.
Den dåliga goda smaken
Det finns bara god smak och den är dålig! Erfarenheter från seminerium om barns estetik.
Barnkultur
Vad innefattas egentligen i begreppet barnkultur? Vilka kulturupplevelser får barnen i din grupp?

2004

Man berättar sig in i livet
om vardagsberättelser och samspel med små barn.
Ett gott klimat för goda kamrater
Att kamraterna och stämningen i barngruppen har stor betydelse för hur barnen upplever trygghet är självklart. Vad kan vi göra som vuxna för att skapa ett klimat som främjar ett gott kamratskap?
Musikens makt och minne
Från vår första stund i moderlivet och livet igenom påverkas vi av musik som skapar minnen i kropp och själ. Men ibland bör vi också njuta till tystnadens egen musik.
Att bygga med tillitskontrakt
Vad kan begreppet trygghet innebära för ett barn?