Media

Posted in Media

Barnet och orden
Margareta medverkar i programmet ”Vuxet och vildvuxet språk” 

Leka livet
Margareta gör programmet ”Lek som oroar”

Människans barn
Skandia – Idéer för livet 1997

Värsta bästa vänner
Utbildningsradion & Rädda Barnen 1998

Utbildningsradions serie Värsta bästa vänner är tänkt som en inbjudan till samtal kring existentiella frågor i förskolan/skolan. I handledningen till de sex första programmen vill författarna inspirera dig att se de möjligheter som programmen erbjuder och att hitta de arbetssätt som passar just dig och din grupp.
Handledningen är producerad av Rädda Barnen som ett led i organisationens arbete med icke-diskriminering och social kompetensutveckling i förskola/skola utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.

Handledning till Värsta bästa vänner
Tillsammans med Annie NorellBeach


Flyktingbarn
Utbildningsradion 1995

Mönster i lek –
flickor och pojkar i förskolan
Mediecentrum Lärarhögskolan i Stockholm 1999

Det har alltid funnits förhoppningar att förskolan ska kunna lära flickor och pojkar jämställda mönster och värderingar.
Vilka möjligheter har man, vilka risker finns att man i förskolan snarare befäster traditionella könsrollsmönster? Vilka förväntningar har vi som vuxna på flickor respektive pojkar och hur avspeglar det sig i vårt arbetssätt? Skapar vi en miljö som främjar olika slags lekbehov, eller är det våra egna, vuxna behov av ordning och bekvämlighet som styr miljöns utformning?
Har vi material och saker som stimulerar olika sorters lek?